Valdres Elkontroll AS er et Nemko- og FG-sertifisert foretak, og har kun sertifiserte kontrollører innen bolig/landbruk, næring og elektrotermografering.

 

Bagn
Privat

Elkontroll bolig er en tilstandskontroll av det elektriske anlegget, sikringsskap og jordingsforhold. I tillegg får du kontroll av røykvarslere og slukkeutstyr. Vi gir deg også nyttig informasjon om hvordan du selv kan bidra til å øke el sikkerheten.

Over 40 prosent av boligbrannene i Norge skyldes elektrisitet eller bruken av elektrisk utstyr.

Det er behov for hyppigere kontroll av el anlegget enn det som vanligvis blir utført av Det stedlige tilsyn, som er kontroll ca hvert 20. år.

  • Noen forsikringsselskaper gir inntil 20% årlig rabatt på brannforsikringen når du inngår 5 års avtale om el kontroll og eventuelle feil og mangler er utbedret.

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for mer informasjon.

  • Tilsyn bør gjøres minimum hvert 20. år
  • Noen forsikringsselskaper gir 20% rabatt
Melby Landbruk
Landbruk

Alle landbruk med dyrehold er pålagt å ha avtale om el kontroll hvert 3. år Jfr. Forskrift om hold av storfe. El kontroll landbruk er en tilstandskontroll av det elektriske anlegget, sikringsskap og jordingsforhold / utjevning, samt alt teknisk utstyr og elektriske maskiner.

I tillegg får du kontroll av røykvarslere og slukkeutstyr. Vi gir deg også nyttig informasjon om hvordan du selv kan bidra til å øke el sikkerheten.

  • Enkelte forsikringsselskap gir årlig inntil 35% rabatt på brannforsikringen når du inngår 3 års avtale om el kontroll og eventuelle feil og mangler er utbedret.

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for mer informasjon.

Butikk
Næring

Elkontroll næring:

Har din bedrift dette på plass ?

Alle virksomheter plikter å ha etablert et internkontrollsystem som ivaretar el sikkerheten ut fra myndighetenes krav gjennom lover og forskrifter.

Valdres Elkontroll AS hjelper deg med å opprette dette.

Ved hjelp av vårt IK-verktøy kan vi planlegge, gjennomføre og dokumentere internkontrollen i din virksomhet i tråd med de krav som er fastsatt i IK-forskriften.

Hva sier loven ?

FEL § 9. Ansvar - Hvem forskriften retter seg mot

Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V.

Veiledning til § 9
Eiers/brukers ansvar for vedlikehold innebærer en plikt til å forvisse seg om at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V.

Sammendrag fra HMS internkontrollforskriften

Jfr. Internkontrollforskriften

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html#2

For virksomheter som omfattes av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) vil rutiner for å ivareta dette ansvaret (også el kontroll) inngå i vedkommendes internkontroll.

Jfr. Lov om kontroll av elektriske anlegg:

http://www.lovdata.no/all/tl-19290524-004-0.html

Noen forsikringsselskaper gir årlig betydelig rabatt på brannforsikringen når du inngår IK HMS avtale med rutiner for el kontroll av ditt elanlegg.

Ta kontakt med din forsikringsgiver for mere informasjon

Img1
HMS internkontroller

Alle bedrifter er i følge norsk lov pålagt å ha på plass internkontroll også på sitt elektriske anlegg. Det skal utføres kontroll av det elektriske anlegg av kvalifisert personell. Hyppigheten av en slik elkontroll risikovurderes etter type av anlegget og skal fremkomme i IK håndboken.

Jfr. Internkontrollforskriften

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html#2

Jfr. Lov om kontroll av elektriske anlegg:

http://www.lovdata.no/all/tl-19290524-004-0.html

MG 0398
Elektrotermografering - NEK 405-1

Elektrotermografering:

Hva er elektrotermografering?

Det utføres med et infrarødt kamera som kan avlese temperaturen på de objekter som blir fokusert. Vi tar bilde av el tavler, inntaksskap, varmebatterier, fyr anlegg med mer. Vi ser med en gang temperaturen på koblinger og sikringer om det er varmgang, og dermed avsløre fare for brann.

  • Vi kan ved el kontroll næring tilby dere elektrotermografering som en del av IK HMS da det ved noen tilfeller kan være vanskelig å avdekke tilløp til varmgang ved vanlig el kontroll.

Ved el kontroll bolig og landbruk kan vi også utføre denne tjenesten.

MG 0415
Eltakst

Vi kan taksere verdien og tilstanden på det elektriske anlegget ditt.

Eierskifte

Ved salg av bolig kan vi taksere ditt elektriske anlegg.

MG 0379
Avtale om El-kontroll

Gjør boligen tryggere forsikringen rimeligere

Når hadde du sist en grundig sjekk av ditt elektriske anlegg?

Over 40 prosent av boligbrannene i Norge skyldes elektrisitet eller bruken av elektrisk utstyr.

I dag utføres den lovpålagte kontrollen ca. hvert 20. år for boliger.

Forsikringsselskapene har tatt konsekvensen av dette å tilbyr deg betydelig rabatt på brannforsikringen når avtale er inngått og feil utbedret.

Bestill avtale om el kontroll, 5 år bolig, 3 år landbruk, hos din forsikringsgiver eller hos oss.

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for mer informasjon.

 

 

Nodlys
Brann- og nødlyskontroll

Vi utfører årlig kontroll på brann- og nødlysanlegg.

Våre samarbeidspartnere er:

Valdres Installasjon AS
El-fag AS

Vi tak kontakt med deg for å gi deg mer informasjon og avtale videre prosess